Illustration

ІНОЗЕМЦЮ/FOR FOREIGN STUDENTS

До ДВНЗ «УжНУ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту
Згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України ДВНЗ "УжНУ" проводить підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями)

 • І. Загальні положення

  1.1. Порядок організації прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (далі – Порядок, далі – ДВНЗ «УжНУ») розроблений Приймальною комісією ДВНЗ «УжНУ» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (далі – Порядок прийому), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 15 березня 2023 року № 276 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575. Цей Порядок є додатком до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» у 2023 році (далі – Правила прийому). Порядок прийому діє до 31 грудня 2023 року.

  1.2. Прийом на навчання до ДВНЗ «УжНУ» іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом МОН України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом МОН України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436. Громадяни Російської Федерації та Республіки Біларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом МОН України.

  1.3. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

  Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на місця державного замовлення проводиться відповідно до пункту 3.6 Правил прийому. Прийом інших категорій іноземців до ДВНЗ «УжНУ» на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців. Прийом на навчання іноземців для здобуття для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми (Додаток 1 до Правил прийому)

  1.4. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень МОН України.

  1.5. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між ДВНЗ «УжНУ» та іноземним закладом вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань ДВНЗ «УжНУ».

  1.6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому (Додаток B1 до Правил прийому).

  1.7. Прийом іноземців на навчання проводиться очно та дистанційно.

  Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого МОН України державного підприємства.

  Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі "Електронний журнал" уповноваженого МОН України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в'їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

  Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти ДВНЗ «УжНУ» укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань ДВНЗ «УжНУ» у дистанційному форматі.

  Укладання угод ДВНЗ «УжНУ» можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

  – відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

  – забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

  – забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім'я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;

  – забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час

  складання вступного іспиту для іноземців;

  – забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

  – забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;

  – забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;

  – забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією ДВНЗ «УжНУ» у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

  – наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

  – забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи ДВНЗ «УжНУ», через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

  – забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

  – забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до ДВНЗ «УжНУ» через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

  У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до ДВНЗ «УжНУ» легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до ДВНЗ «УжНУ», іноземець передає оригінали документів особисто.

  1.8. Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців: - SUN education (Індія); - EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCAIION (Словаччина).

 • ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямування) на перший курс приймаються іноземці, які мають іноземні документи про повну середню освіту, що дають право для продовження навчання на відповідному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, яка видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

  2.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямування) зі скороченим строком навчання приймаються іноземці, які мають іноземні документи про освіту, що відповідають освітньокваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста (освітньому ступеню молодшого бакалавра), освітньо-професійному ступеню фахового молодшого бакалавра (5 рівень НРК, далі – НРК5) і дають право для продовження навчання на відповідному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, яка видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. 2.3. На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю зі скороченим строком навчання можуть прийматися іноземці, які мають іноземні документи про освіту, що відповідають освітньому ступеню бакалавра (6 рівень НРК, далі – НРК6), або магістра (освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста) (7 рівень НРК, далі – НРК7).

  2.4. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються іноземці, які мають іноземні документи про освіту, що відповідають освітньому ступеню бакалавра (НРК6) та дають право для продовження навчання на рівні магістра відповідно до законодавства країни, яка видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. Для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю приймаються іноземці, які мають іноземні документи про освіту, що відповідають освітньому ступеню магістра (НРК7).

  2.5. Для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії до ДВНЗ «УжНУ» приймаються іноземці, які здобули ступінь магістра (НРК7).

 • ІІІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору тазарахування на навчання

  3.1. Прийом заяв і документів, оформлення особових справ вступників та інші функції, пов’язані з прийомом до ДВНЗ «УжНУ» іноземців, виконує відбіркова комісія відділу роботи з іноземними студентами (далі – Відбіркова комісія), яка є структурним підрозділом Приймальної комісії. Порядок роботи Відбіркової комісії:

  – з понеділка по п’ятницю – з 8:00 до 17:00;

  – субота, неділя – вихідний.

  3.2. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється ДВНЗ «УжНУ»:

  1) двічі на рік (не пізніше 01 березня, 01 листопада, 31 грудня

  відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

  2) упродовж року для навчання в аспірантурі.

  3.3. Оформлення і видача запрошень на навчання, прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників для здобуття освітніх ступенів бакалавр та магістр проводиться в такі терміни:

  – прийом заяв і документів: з 05 квітня по 28 вересня та з 02 жовтня по 27

  грудня;

  – вступні випробування: з 10 квітня по 29 вересня та з 03 жовтня по 28 грудня;

  – зарахування на навчання за державним замовленням: не пізніше

  01 жовтня;

  – зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 01 жовтня, не пізніше 29 грудня.

  Оформлення і видача запрошень на навчання, прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників для здобуття освітніх ступенів доктора філософії та доктора наук проводиться упродовж року.

  3.4. Відбіркова комісія надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання на підставі поданих до ДВНЗ «УжНУ» у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

  1) паспортного документа іноземця;

  2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

  3) письмової згоди на обробку персональних даних.

  Документи в електронному вигляді подаються на адресу електронної пошти Відбіркової комісії: au.ude.unhzu%40stnedutsi-ped Відбіркова комісія визначає необхідність перекладу документів українською мовою, а також проведення співбесіди, за можливості в режимі онлайн.

  Відбіркова комісія обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

 • ІV. Порядок прийому заяв і документів

  4.1. Для вступу до ДВНЗ «УжНУ» іноземець особисто подає до Відбіркової комісії заяву у паперовій формі. 4.2. До заяви іноземець додає:
  1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
  4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
  5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  7) 4 фотокартки розміром 30 . 40 мм;
  8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
  4.3. Під час вступу до аспірантури додатково подається дослідницька пропозиція з обраної спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.
  4.4. Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.
  4.5. Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 пункту 4.2, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 пункту 4.2, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
  4.6. Заява та документи, зазначені в пунктах 4.2 – 4.4, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.
  4.7. Відбіркова комісія повідомляє вступника про дати вступних випробувань.

 • V. Організація конкурсного відбору та зарахування

  5.1. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

  5.2. Іноземці, які вступають до ДВНЗ «УжНУ» на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, повинні володіти українською або англійською мовою на рівні В1, відповідно до мови навчання на обраній освітній програмі (спеціальності). Перевірка рівня володіння мовою навчання здійснюється шляхом складання вступного іспиту з мови навчання. Вступний іспит з мови навчання оцінюється за шкалою “склав/не склав”. Вступники, які не склали вступний іспит з мови навчання, не допускаються до вступного іспиту для іноземців та конкурсного відбору.

  5.3. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного та фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти, ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) здійснюється за результатами:

  – вступного іспиту для іноземців з мови навчання та конкурсного предмета, визначеного у Додатку В1 до Правил прийому.

  5.4 Конкурсний відбір осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, здійснюється за результатами:

  – вступного іспиту для іноземців з фаху (фахового іспиту).

  5.5. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання в аспірантурі за кошти фізичних та юридичних осіб, зараховуються до ДВНЗ «УжНУ» за результатами оцінювання / розгляду поданих згідно з пунктами 4.2 – 4.4 цього Порядку документів та за результатами:

  – вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної мови.

  5.6. Програми вступних випробувань, а також критерії оцінювання знань затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше 30 квітня і оприлюднюються на офіційному вебсайті.

  5.7. Вступні іспити для іноземців оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів (виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»)). Вступники, які отримали негативну оцінку, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

  5.8. Конкурсний бал вступника є оцінкою в балах, отриманою за результатами вступного іспиту для іноземців.

  5.9. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення Приймальна комісія ухвалює у терміни, визначені у пункті 3.3 цього Порядку.

  5.9. Рішення про рекомендування до зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб Приймальна комісія ухвалює у терміни, визначені у пункті 3.3 цього Порядку.

  5.10. Оплата освітніх послуг, що надаються ДВНЗ «УжНУ» іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники. Договір про надання освітніх послуг між ДВНЗ “УжНУ” та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

  5.11. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ДВНЗ «УжНУ» на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

  5.12. Затверджені квоти прийому іноземців до ДВНЗ “УжНУ” за ступенями вищої освіти та спеціальностями доводяться листом до відома ДВНЗ “УжНУ” щороку у тижневий строк після прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України щодо державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на відповідний рік та оприлюднюються на офіційному вебсайті МОН України. На підставі встановлених квот ДВНЗ “УжНУ” створює в ЄДЕБО конкурсні пропозиції з зазначенням відповідної кількості бюджетних місць для прийому іноземців.

  5.13. Згідно із встановленими квотами МОН України надсилає ДВНЗ “УжНУ” листи з прізвищами іноземців, рекомендованих до зарахування відповідальними органами іноземних держав, з якими укладені міжнародні договори, та/або представництва цих держав, акредитованих в Україні, за відповідними ступенями вищої освіти та спеціальностями. Для зарахування до ДВНЗ “УжНУ” на навчання в межах встановлених квот іноземець особисто подає до Відбіркової комісії заяву у паперовій формі та документи відповідно до чинного законодавства та цього Порядку.

  5.14. Зарахування іноземців до ДВНЗ “УжНУ” на місця державного замовлення в межах встановлених квот здійснюється щороку до 30 вересня. У разі неможливості прибуття вступників з поважних причин у встановлений для зарахування термін, місця державного замовлення, передбачені для їх навчання, зберігаються до моменту їх прибуття, але не пізніше ніж до 31 жовтня поточного навчального року.У разі відмови іноземців від навчання або неприбуття до ДВНЗ “УжНУ” на навчання у межах встановлених квот, заповнення або повернення вакантних (невикористаних) місць державного замовлення, передбачених для прийому іноземців, у кожному окремому випадку можливо за погодженням з МОН України. ДВНЗ “УжНУ” інформує МОН України про результати зарахування іноземців на місця державного замовлення відповідно до встановлених квот щороку до 10 жовтня поточного року.

  5.15. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані закладами освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів. За результатами процедури визнання ДВНЗ “УжНУ” приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі прийняття МОН України або ДВНЗ “УжНУ” рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, в тому числі через його неавтентичність, ДВНЗ “УжНУ” відраховує такого іноземця.Розміри оплати за навчання на 2023/2024 навчальний рікВартість одного року навчання, USD (для іноземців та осіб без громадянства)

Мова навчання – українська

 • 1

  Підготовче відділення

  (денна)1000$


 • 2

  Спеціальності освітнього ступеня «бакалавр»

  (денна)1100$(заочна)1000$

 • 3

  Спеціальності ступеня «магістр» (на основі ОС «бакалавр»)

  (денна)2000$(заочна)1700$

 • 4

  Спеціальності ступеня «магістр»(на основі повної загальної середньої освіти)

  (денна)3200$

 • 5

  Клінічна ординатура

  (денна)3200$

 • 6

  Спеціальності «Медицина» та «Стоматологія» ОС «доктор філософії»

  (денна)3500$

 • 7

  Інші спеціальності ОС «доктор філософії»

  (денна)2500$


Мова навчання – англійська


 • 1

  Підготовче відділення

  1000$ • 2

  Спеціальності освітнього ступеня «бакалавр»

  (денна)1300$(заочна)1100$


 • 3

  Спеціальності ступеня «магістр» (на основі ОС «бакалавр»)

  (денна)2500$(заочна)2300$

 • 4

  Спеціальності ступеня «магістр» (на основі ПЗСО): медицина

  (денна)3800$

 • 5

  Спеціальності ступеня «магістр» (на основі ПЗСО): стоматологія,Фармація,промислова фармація

  (денна)3500$

 • 6

  Клінічна ординатура

  (денна)3700$


 • 7

  Спеціальності «Медицина» та «Стоматологія» ОС «доктор філософії»

  (денна)4000$(заочна)3100$


 • 8

  Інші спеціальності ОС «доктор філософії»

  (денна)3500$(заочна)2700$